Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

Stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje

dr. sc. Nikola Mašić

dr. sc. Nikola Mašić

Kao stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje pružam usluge u svim spornim pitanjima vezanim za aktuaristiku i osiguranje.
Stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje je osoba koja je pozvana da pred sudom iznese svoj stručni nalaz i mišljenje o činjencama vezanim za istinitost tvdnji koje su predmet dokazivanja.
Pomažem odvjetnicima i oštećenim osobama u spornim pitanjima kada se osporava odštetni zahtjev ili kada je ponašanje osiguravajućeg društva, zastupnika u osiguranju ili brokera dovedeno u pitanje.
Najčešće, radi se o obračunu kapitalizirane naknade štete u obliku novčane rente koja se dodjeljuje u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja ali i o obračunu izmakle koristi, zakonske zatezne kamate, stanju iscrpljenosti osigurane svote ili utvrđivanju nekorektnog postupanja osiguratelja na štetu osiguranika.
Šteta koju pretrpi oštećena osoba može imati trajne posljedice na njegov život kroz dugi niz godina te je potrebno pažljivo odvagati sve financijske posljedice sadašnjih i mogućih budućih neizvjesnih događaja.

KONTAKT

 ready money

Uloga aktuara u utvrđivanju naknade štete

Nolens volens, ulaskom naše zemlje u Europsku uniju doći će do harmonizacije sudske prakse u pitanju određivanja visine naknade…
[pogledaj cijeli tekst]

ID-10011750

Tužbe protiv osiguravajućih društava i zastupnika u osiguranju

Kod nas je još uvijek rijedak događaj da ugovaratelj osiguranja, to jest potrošač, tuži osiguravajuće društvo ili zastupnika u osiguranju zbog štete…

[pogledaj cijeli tekst]

 ID-10013658

Sudski vještak za osiguranje o preuzimanju rizika

Kada ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju života stigne do osiguratelja, on će na osnovi podataka iz ponude i ostalih eventualnih dodatnih…

[pogledaj cijeli tekst]


Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Mirovinsko osiguranje u našoj zemlji sastavni je dio socijalnog osiguranja čije su sastavnice…
[pogledaj cijeli tekst]

finance5-150x1501 Kako inflacija utječe na mirovinsku štednju?
Inflacija je najveći neprijatelj …
[pogledajte cijeli tekst]