Stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje

dr. sc. Nikola Mašić

dr. sc. Nikola Mašić

Kao stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje pružam usluge u svim spornim pitanjima vezanim za aktuaristiku i osiguranje.
Stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje je osoba koja je pozvana da pred sudom iznese svoj stručni nalaz i mišljenje o činjencama vezanim za istinitost tvdnji koje su predmet dokazivanja.
Pomažem odvjetnicima i oštećenim osobama u spornim pitanjima kada se osporava odštetni zahtjev ili kada je ponašanje osiguravajućeg društva, zastupnika u osiguranju ili brokera dovedeno u pitanje.
Najčešće, radi se o obračunu kapitalizirane naknade štete u obliku novčane rente koja se dodjeljuje u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja ali i o obračunu izmakle koristi, zakonske zatezne kamate, stanju iscrpljenosti osigurane svote ili utvrđivanju nekorektnog postupanja osiguratelja na štetu osiguranika.
Šteta koju pretrpi oštećena osoba može imati trajne posljedice na njegov život kroz dugi niz godina te je potrebno pažljivo odvagati sve financijske posljedice sadašnjih i mogućih budućih neizvjesnih događaja.

KONTAKT

finance4


Kako do veće mirovine u II stupu

Ljudi nikako da shvate da su sami kovači vlastite sreće. Umjesto da poduzmu za sebe nešto danas lakše im je očajavati sutra I kriviti nekoga drugoga za svoje nedaće. Tako, stalno se govori o tome kako su mirovine premale I zahtjeva se od države da nešto učini po tom pitanju….
[pogledaj cijeli tekst]


Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Mirovinsko osiguranje u našoj zemlji sastavni je dio socijalnog osiguranja čije su sastavnice…
[pogledaj cijeli tekst]

finance5-150x1501 Kako inflacija utječe na mirovinsku štednju?
Inflacija je najveći neprijatelj …
[pogledajte cijeli tekst]