14.05.2022.

Fond ili MOD ?

U mojoj knjizi Mirovinsko osiguravajuće društvo: principi i praksa, pokušao sam dati odgovor na sljedeću dilemu. Je li bolje isplaćivati dio mirovine izravno iz mirovinskog fonda ili je pak bolje isplaćivati mirovinu iz mirovinskog osiguravajućeg društva. Budući da je ova problematika uvijek aktualna prenosim tekst iz knjige u cijelost. Pretpostavimo da ste navršili 60 godina i da ste na osobnom računu u svome mirovinskom fondu prikupili 300.000 kuna. Ostvarili ste pravo na mirovinu i razmišljate o mogućim načinima isplate zaslužene mirovine putem mirovinskog društva koje upravlja vašim mirovinskim fondom. Ako vam je odmah potrebna gotovina, tada možete podići 30 posto od ukupnih sredstava koje imate u fondu, u ovom slučaju 90.000 kuna. Nakon podizanja toga iznosa na vašem osobnom računu u fondu je ostalo 210.000 kuna. Sada se morate odlučiti između dvije opcije. Hoćete li izabrati isplatu maksimalnog iznosa od 100.000 kuna kao privremenu isplatu mirovine putem fonda i prijenos ostatka od 110.000 kuna u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo ili ćete odmah prenijeti svih 210.000 kuna u MOD s kojim ćete sklopiti ugovor o isplati mirovine? Osnovna je dilema što se više isplati? Zahtijevati isplatu iznosa od 100.000 kuna putem fonda ili prenijeti taj iznos u MOD i ugovoriti isplatu mirovine u skladu s ponuđenim mirovinskim programom. Uzmimo da ste se odlučili primati mjesečnu mirovinu iz fonda tijekom idućih 5 godina, odnosno 60 mjeseci, na temelju iznosa od 100.000 kuna. Ako je na dan umirovljenja cijena udjela iznosila, recimo, 141 kunu, imate pravo na mjesečnu mirovinu od 11,8203 (=100.000/141/60) udjela po cijeni udjela na dan isplate mirovine. Pritom morate imati na umu da ste sada izloženi riziku promjene cijena udjela, a time i promjeni visine iznosa vaše mirovine. Dakle, iznos mirovne vam nije fiksan nego promjenljiv. Na primjer, pretpostavimo li optimistično da će cijene udjela u našem fondu rasti po stopi 2 posto godišnje u sljedećih 5 godina, kretanje iznosa naše prosječne mirovine po godinama bi, pojednostavljeno, moglo izgledati kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Godina Broj udjela Cijena udjela (kn) Mirovina (kn) (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 1 11,8203 141,0000 1.666,67 2 11,8203 143,8200 1700,00 3 11,8203 146,6964 1.734,00 4 11,8203 149,6303 1.768,68 5 11,8203 152,6229 1.804,05 Prosjek 1.734,68

Po ovome scenariju naša prosječna mirovina za cijelo bi razdoblje isplate iznosila 1.734,68 kuna. No pretpostavimo li pesimistično da će cijene udjela u našem fondu padati po stopi od 2 posto godišnje u sljedećih 5 godina, kretanje iznosa naše prosječne mirovine po godinama bi, pojednostavljeno, moglo izgledati kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Godina Broj udjela Cijena udjela (kn) Mirovina (kn) (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) 1 11,8203 141,0000 1.666,67 2 11,8203 138,1800 1.633,33 3 11,8203 135,4164 1.600,67 4 11,8203 132,7081 1568,65 5 11,8203 130,0539 1.537,28 Prosjek 1.601,32

Po ovome bi scenariju naša prosječna mirovina za cijelo razdoblje isplate iznosila 1.601,32 kuna. Prethodno procijenjene iznose mirovina treba sada usporediti s onima koji se mogu očekivati prema isplatama putem mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s istim mirovinskim programom. Pogledajmo sada koliki iznos fiksne mirovine možemo očekivati nakon što odaberemo isplatu mirovine putem MOD-a poslije doznake iznosa 100.000 kuna. Za sada, HRMOD nudi standardnu privremenu mirovinu u trajanju isplate od 5 godina u visini 1642 kune. Navedeni iznos mirovine je fiksan i zajamčen tijekom cijelog vremena trajanja isplate. Gore prikazani iznosi izračunanih mirovina daju nam odgovor na prethodno postavljenu dilemu. Ako ste skloni riziku i procjenjujete da bi u narednom petogodišnjem razdoblju vaš fond mogao ostvariti visoke prinose, tada je isplativija isplata mirovine putem mirovinskog društva odnosno fonda. No, ako ste osoba koja nije sklona riziku i nije financijski educirana, tada je bolja opcija isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva.

[cijeli tekst..]